Ruhsal Plan

Var­lık­lar ebe­diy­yen tekâmül eder­ler, gi­de­rek id­rak­le­ri ar­tar ve şu­ur­la­rı ge­niş­ler. En yük­sek ilâhî tit­re­şim­le­ri al­ma­ya baş­lar­lar, te­sir­le­ri alır­lar. İç­le­rin­de­ki İlâhî Kud­ret fa­a­li­ye­te ge­çer, ruh­lar onu ta­sar­ruf eder ve kul­la­nır­lar. Kâinatta ak­tif, kud­ret­li ve ya­pı­cı bir un­sur hâline ge­lir­ler. Şim­di­lik tekâmülden bu­nu an­lı­yo­ruz. Al­lah'ın Ka­nun­la­rı'nı ye­ri­ne ge­ti­re­cek hâle ge­len bu ruh­sal hizmetkârlar, va­zi­fe­dar­lar bir ara­ya ge­le­rek bir plân, bir or­ga­ni­zas­yon, bir ge­niş­lik, bir rah­met ka­pı­sı teş­kil eder­ler.

Kaynak: Ergün Arıkdal 'ın hazırlanmakta olan yeni kitabından alıntıdır...Eklenme Tarihi
18.12.2013 04:57:37